Football fieldDownload×
Handicap
90+3'2-0 -0/0.53.43 +0/0.51.19
90+3'2-0 -0/0.53.17 +0/0.51.24
90+3'2-0 -0/0.53.12 +0/0.51.25
90+2'2-0 01.11 04.03
90+2'2-0 -0/0.52.75 +0/0.51.35
90+1'2-0 -0/0.52.69 +0/0.51.37
90+1'2-0 -0/0.52.66 +0/0.51.38
90+1'2-0 01.07 04.44
90+1'2-0 01.06 04.57
90+1'2-0 -0/0.52.49 +0/0.51.45
90'2-0 01.01 05.34
90'2-0 01.06 04.57
90'2-0 01.05 04.70
89'2-0 -0/0.52.44 +0/0.51.47
88'2-0 -0/0.52.38 +0/0.51.50
88'2-0 -0/0.52.35 +0/0.51.52
87'2-0 -0/0.52.33 +0/0.51.53
87'2-0 -0/0.52.31 +0/0.51.54
86'2-0 -0/0.52.26 +0/0.51.57
86'2-0 -0/0.52.19 +0/0.51.62
85'2-0 -0/0.52.16 +0/0.51.64
85'2-0 -0/0.52.09 +0/0.51.69
84'2-0 -0/0.52.03 +0/0.51.75
84'2-0 -0/0.52.02 +0/0.51.76
84'2-0 -0/0.51.99 +0/0.51.79
83'2-0 -0/0.51.95 +0/0.51.83
82'2-0 -0/0.51.94 +0/0.51.84
82'2-0 -0/0.51.93 +0/0.51.85
82'2-0 -0/0.51.91 +0/0.51.87
82'2-0 -0/0.51.86 +0/0.51.92
82'2-0 -0/0.51.84 +0/0.51.94
81'2-0 -0/0.51.82 +0/0.51.96
80'2-0 -0/0.51.81 +0/0.51.97
79'2-0 -0/0.51.76 +0/0.52.02
79'2-0 -0/0.51.73 +0/0.52.05
78'2-0 -0/0.51.67 +0/0.52.12
78'2-0 -0/0.51.66 +0/0.52.13
78'2-0 -0/0.51.65 +0/0.52.14
77'2-0 -0.52.12 +0.51.67
76'2-0 -0.52.07 +0.51.71
76'2-0 -0.52.05 +0.51.73
75'2-0 -0.52.03 +0.51.75
74'2-0 -0.52.01 +0.51.77
73'2-0 -0.52.02 +0.51.76
73'2-0 -0.51.97 +0.51.81
72'2-0 -0.51.96 +0.51.82
71'2-0 -0.51.93 +0.51.85
71'2-0 -0.51.91 +0.51.87
70'2-0 -0.51.86 +0.51.92
67'2-0 -0.51.83 +0.51.95
66'2-0 -0.51.81 +0.51.97
65'2-0 -0.51.75 +0.52.03
65'2-0 -0.51.74 +0.52.04
64'2-0 -0.5/12.06 +0.5/11.72
63'2-0 -0.51.74 +0.52.04
63'2-0 -0.5/12.04 +0.5/11.74
63'2-0 -0.5/12.01 +0.5/11.77
62'2-0 -0.5/11.97 +0.5/11.81
61'2-0 -0.5/11.99 +0.5/11.79
61'2-0 -0.5/11.95 +0.5/11.83
60'2-0 -0.5/11.93 +0.5/11.85
60'2-0 -0.5/11.95 +0.5/11.83
59'2-0 -0.5/11.98 +0.5/11.80
58'2-0 -0.5/11.96 +0.5/11.82
58'2-0 -0.5/11.93 +0.5/11.85
58'2-0 -0.5/11.91 +0.5/11.87
57'2-0 -0.5/11.86 +0.5/11.92
57'2-0 -0.5/11.84 +0.5/11.94
57'2-0 -0.5/11.83 +0.5/11.95
57'2-0 -0.5/11.79 +0.5/11.99
56'2-0 -0.5/11.88 +0.5/11.90
56'2-0
56'2-0 -0.5/11.76 +0.5/12.02
55'2-0 -0.5/11.74 +0.5/12.04
55'1-0 -0.5/11.73 +0.5/12.05
54'1-0 -0.5/11.71 +0.5/12.07
54'1-0 -12.07 +11.71
54'1-0 -12.03 +11.75
53'1-0 -12.02 +11.76
53'1-0 -11.97 +11.81
52'1-0 -11.96 +11.82
52'1-0 -11.95 +11.83
52'1-0 -11.91 +11.87
51'1-0 -11.81 +11.97
51'1-0 -11.80 +11.98
50'1-0 -11.73 +12.05
49'1-0 -11.71 +12.07
48'1-0 -1/1.52.07 +1/1.51.71
48'1-0 -1/1.52.06 +1/1.51.72
48'1-0 -1/1.52.05 +1/1.51.73
45'1-0 -1/1.51.91 +1/1.51.87
45'1-0 -1/1.51.90 +1/1.51.88
44'1-0 -1/1.51.95 +1/1.51.83
44'1-0 -1/1.51.94 +1/1.51.84
44'1-0 -1/1.51.91 +1/1.51.87
43'1-0 -1/1.51.87 +1/1.51.91
43'1-0 -1/1.51.86 +1/1.51.92
42'1-0 -1/1.51.88 +1/1.51.90
42'1-0 -1/1.51.89 +1/1.51.89
42'1-0 -1/1.51.87 +1/1.51.91
42'1-0 -1/1.51.93 +1/1.51.85
42'1-0 -1/1.51.89 +1/1.51.89
41'1-0 -1/1.51.87 +1/1.51.91
41'1-0 -1/1.51.88 +1/1.51.90
41'1-0 -1/1.51.86 +1/1.51.92
40'1-0 -1/1.51.88 +1/1.51.90
40'1-0 -1/1.51.91 +1/1.51.87
39'1-0 -1/1.51.89 +1/1.51.89
39'1-0 -1/1.51.88 +1/1.51.90
39'1-0 -1/1.51.86 +1/1.51.92
38'1-0 -1/1.51.85 +1/1.51.93
38'1-0 -1/1.51.89 +1/1.51.89
37'1-0 -1/1.51.91 +1/1.51.87
36'1-0 -1/1.51.88 +1/1.51.90
36'1-0 -1/1.51.86 +1/1.51.92
35'1-0 -1/1.51.81 +1/1.51.97
35'1-0 -1/1.51.80 +1/1.51.98
34'1-0 -1/1.51.83 +1/1.51.95
33'1-0
32'1-0 -1.51.89 +1.51.89
32'1-0 -1.51.93 +1.51.85
31'0-0 -1.51.96 +1.51.82
31'0-0 -1.51.94 +1.51.84
30'0-0 -1.51.91 +1.51.87
30'0-0 -1.51.86 +1.51.92
29'0-0 -1.51.81 +1.51.97
28'0-0 -1.51.76 +1.52.02
28'0-0 -1.5/22.03 +1.5/21.75
27'0-0 -1.5/21.99 +1.5/21.79
27'0-0 -1.5/21.97 +1.5/21.81
26'0-0 -1.5/21.96 +1.5/21.82
25'0-0 -1.5/21.93 +1.5/21.85
25'0-0 -1.5/21.91 +1.5/21.87
25'0-0 -1.5/21.90 +1.5/21.88
25'0-0 -1.5/21.86 +1.5/21.92
24'0-0 -1.5/21.91 +1.5/21.87
24'0-0 -1.5/21.90 +1.5/21.88
24'0-0 -1.5/21.86 +1.5/21.92
24'0-0 -1.5/21.85 +1.5/21.93
23'0-0 -1.5/21.84 +1.5/21.94
23'0-0 -1.5/21.83 +1.5/21.95
22'0-0 -1.5/21.81 +1.5/21.97
22'0-0 -1.5/21.83 +1.5/21.95
21'0-0 -1.5/21.81 +1.5/21.97
20'0-0 -1.5/21.79 +1.5/21.99
20'0-0 -1.5/21.78 +1.5/22.00
19'0-0 -1.5/21.77 +1.5/22.01
18'0-0 -1.5/21.73 +1.5/22.05
18'0-0 -1.5/21.72 +1.5/22.06
18'0-0 -1.5/21.73 +1.5/22.05
18'0-0 -1.5/21.79 +1.5/21.99
17'0-0 -1.5/21.78 +1.5/22.00
17'0-0 -1.5/21.76 +1.5/22.02
16'0-0 -1.5/21.75 +1.5/22.03
16'0-0 -1.5/21.74 +1.5/22.04
14'0-0 -1.5/21.81 +1.5/21.97
14'0-0 -1.5/21.79 +1.5/21.99
14'0-0 -1.5/21.81 +1.5/21.97
12'0-0 -1.5/21.79 +1.5/21.99
12'0-0 -1.5/21.83 +1.5/21.95
12'0-0 -1.5/21.84 +1.5/21.94
10'0-0 -1.5/21.83 +1.5/21.95
10'0-0 -1.5/21.84 +1.5/21.94
9'0-0 -1.5/21.86 +1.5/21.92
8'0-0 -1.5/21.85 +1.5/21.93
8'0-0 -1.5/21.92 +1.5/21.86
7'0-0 -1.5/21.91 +1.5/21.87
6'0-0 -1.5/21.95 +1.5/21.83
6'0-0 -1.5/21.97 +1.5/21.81
5'0-0 -1.5/21.89 +1.5/21.89
5'0-0 -1.5/21.90 +1.5/21.88
4'0-0 -1.5/21.83 +1.5/21.95
4'0-0 -1.5/21.84 +1.5/21.94
4'0-0 -1.5/21.85 +1.5/21.93
4'0-0 -1.5/21.89 +1.5/21.89
3'0-0 -1.5/21.91 +1.5/21.87
3'0-0 -1.5/21.92 +1.5/21.86
3'0-0 -1.5/21.84 +1.5/21.94
2'0-0 -1.5/21.91 +1.5/21.87
2'0-0 -1.5/21.95 +1.5/21.83
2'0-0 -1.5/21.93 +1.5/21.85
1'0-0 -1.5/21.93 +1.5/21.85
1'0-0 -1.5/21.91 +1.5/21.87
01:34 PM Tuesday, June 06, 2024 -1/1.52.03 +1/1.51.75
01:33 PM Tuesday, June 06, 2024 -1/1.52.02 +1/1.51.76
01:32 PM Tuesday, June 06, 2024 -1/1.52.01 +1/1.51.77
01:29 PM Tuesday, June 06, 2024 -1/1.51.99 +1/1.51.79
01:27 PM Tuesday, June 06, 2024 -1/1.51.97 +1/1.51.81
01:20 PM Tuesday, June 06, 2024 -1/1.52.01 +1/1.51.77
01:19 PM Tuesday, June 06, 2024 -1/1.51.97 +1/1.51.81
01:18 PM Tuesday, June 06, 2024 -1/1.51.95 +1/1.51.83
12:27 PM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.93 +1.5/21.85
12:26 PM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.90 +1.5/21.88
12:25 PM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.93 +1.5/21.85
12:20 PM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.95 +1.5/21.83
12:19 PM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.93 +1.5/21.85
12:19 PM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.92 +1.5/21.86
12:15 PM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.90 +1.5/21.88
12:14 PM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.88 +1.5/21.90
12:13 PM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.92 +1.5/21.86
12:11 PM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.88 +1.5/21.90
12:09 PM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.86 +1.5/21.92
12:06 PM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.91 +1.5/21.87
12:05 PM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.93 +1.5/21.85
12:04 PM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.88 +1.5/21.90
12:03 PM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.89 +1.5/21.89
12:01 PM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.91 +1.5/21.87
11:59 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.87 +1.5/21.91
11:57 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.88 +1.5/21.90
11:53 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.87 +1.5/21.91
11:48 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.93 +1.5/21.85
11:44 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.89 +1.5/21.89
11:43 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.94 +1.5/21.84
11:43 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.91 +1.5/21.87
11:34 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.89 +1.5/21.89
11:29 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.87 +1.5/21.91
11:23 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.88 +1.5/21.90
11:14 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.90 +1.5/21.88
11:11 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.85 +1.5/21.93
11:03 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.84 +1.5/21.94
10:59 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.83 +1.5/21.95
10:58 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.88 +1.5/21.90
10:53 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.91 +1.5/21.87
10:48 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.90 +1.5/21.88
10:45 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.88 +1.5/21.90
10:23 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.85 +1.5/21.93
10:08 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.87 +1.5/21.91
09:56 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.84 +1.5/21.94
09:54 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.88 +1.5/21.90
09:43 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.89 +1.5/21.89
09:33 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.91 +1.5/21.87
09:31 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.98 +1.5/21.80
09:08 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.87 +1.5/21.91
09:03 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.89 +1.5/21.89
09:00 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.83 +1.5/21.95
08:48 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.87 +1.5/21.91
08:39 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.88 +1.5/21.90
08:30 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.87 +1.5/21.91
08:24 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.89 +1.5/21.89
08:13 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.87 +1.5/21.91
08:05 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.88 +1.5/21.90
07:58 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.86 +1.5/21.92
07:49 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.84 +1.5/21.94
07:30 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.87 +1.5/21.91
07:19 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.89 +1.5/21.89
06:54 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.85 +1.5/21.93
06:44 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.80 +1.5/21.98
06:35 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.77 +1.5/22.01
06:23 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.79 +1.5/21.99
06:19 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.77 +1.5/22.01
06:13 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.75 +1.5/22.03
05:53 AM Tuesday, June 06, 2024 -22.04 +21.74
05:48 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.78 +1.5/22.00
05:41 AM Tuesday, June 06, 2024 -22.02 +21.76
05:34 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.81 +1.5/21.97
05:22 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.77 +1.5/22.01
05:12 AM Tuesday, June 06, 2024 -21.99 +21.79
04:57 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.81 +1.5/21.97
04:53 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.74 +1.5/22.04
04:49 AM Tuesday, June 06, 2024 -22.02 +21.76
04:47 AM Tuesday, June 06, 2024 -22.03 +21.75
04:43 AM Tuesday, June 06, 2024 -22.01 +21.77
04:37 AM Tuesday, June 06, 2024 -22.03 +21.75
04:34 AM Tuesday, June 06, 2024 -22.01 +21.77
04:22 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.79 +1.5/21.99
04:19 AM Tuesday, June 06, 2024
04:13 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.81 +1.5/21.97
04:07 AM Tuesday, June 06, 2024
04:02 AM Tuesday, June 06, 2024 -22.01 +21.77
03:59 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.76 +1.5/22.02
03:54 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.79 +1.5/21.99
03:44 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.81 +1.5/21.97
03:43 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.78 +1.5/22.00
03:37 AM Tuesday, June 06, 2024 -22.02 +21.76
03:33 AM Tuesday, June 06, 2024 -21.98 +21.80
03:32 AM Tuesday, June 06, 2024 -21.96 +21.82
03:28 AM Tuesday, June 06, 2024
03:27 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.86 +1.5/21.92
03:17 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.78 +1.5/22.00
03:09 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.80 +1.5/21.98
03:03 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.79 +1.5/21.99
03:02 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.77 +1.5/22.01
02:52 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.83 +1.5/21.95
02:48 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.84 +1.5/21.94
02:47 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.82 +1.5/21.96
02:42 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.80 +1.5/21.98
02:38 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.78 +1.5/22.00
02:37 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.83 +1.5/21.95
02:27 AM Tuesday, June 06, 2024
02:22 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.75 +1.5/22.03
02:17 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.71 +1.5/22.07
02:12 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.81 +1.5/21.97
02:09 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.78 +1.5/22.00
01:58 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.81 +1.5/21.97
01:56 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.79 +1.5/21.99
01:52 AM Tuesday, June 06, 2024
01:48 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.70 +1.5/22.08
01:44 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.76 +1.5/22.02
01:39 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.88 +1.5/21.90
01:36 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.80 +1.5/21.90
01:31 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.74 +1.5/21.96
01:26 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.78 +1.5/21.92
01:23 AM Tuesday, June 06, 2024
01:21 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.68 +1.5/22.02
01:19 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.73 +1.5/21.97
01:11 AM Tuesday, June 06, 2024
01:07 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.73 +1.5/21.97
01:01 AM Tuesday, June 06, 2024
12:56 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.75 +1.5/21.95
12:52 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.73 +1.5/21.97
12:41 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.75 +1.5/21.95
12:36 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.79 +1.5/21.91
12:21 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.73 +1.5/21.97
12:16 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.74 +1.5/21.96
12:06 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.72 +1.5/21.98
12:01 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.74 +1.5/21.96
11:51 PM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.69 +1.5/22.01
11:41 PM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.72 +1.5/21.98
11:27 PM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.67 +1.5/22.03
11:15 PM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.68 +1.5/22.02
10:56 PM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.66 +1.5/22.04
10:50 PM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.69 +1.5/22.01
10:00 PM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.70 +1.5/22.00
09:31 PM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.72 +1.5/21.98
09:20 PM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.70 +1.5/22.00
09:15 PM Monday, June 06, 2024
09:05 PM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.67 +1.5/22.03
09:00 PM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.56 +1.5/22.16
08:55 PM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.65 +1.5/22.05
08:50 PM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.72 +1.5/21.98
08:32 PM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.62 +1.5/22.08
07:55 PM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.65 +1.5/22.05
07:43 PM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.63 +1.5/22.07
07:40 PM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.59 +1.5/22.12
07:09 PM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.65 +1.5/22.05
06:23 PM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.67 +1.5/22.03
05:31 PM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.63 +1.5/22.07
04:54 PM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.58 +1.5/22.13
04:19 PM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.67 +1.5/22.03
04:10 PM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.62 +1.5/22.08
03:48 PM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.58 +1.5/22.13
03:45 PM Monday, June 06, 2024
03:09 PM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.62 +1.5/22.08
03:04 PM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.64 +1.5/22.06
03:00 PM Monday, June 06, 2024
02:19 PM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.59 +1.5/22.12
02:09 PM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.56 +1.5/22.16
01:54 PM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.55 +1.5/22.17
01:49 PM Monday, June 06, 2024
01:04 PM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.41 +1.5/22.40
11:31 AM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.43 +1.5/22.36
11:07 AM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.61 +1.5/22.09
10:42 AM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.59 +1.5/22.12
10:16 AM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.68 +1.5/22.02
09:46 AM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.72 +1.5/21.98
09:22 AM Monday, June 06, 2024
08:56 AM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.74 +1.5/21.96
08:07 AM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.65 +1.5/22.05
07:41 AM Monday, June 06, 2024
07:11 AM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.75 +1.5/21.95
06:45 AM Monday, June 06, 2024 -1.51.87 +1.51.83
04:37 AM Monday, June 06, 2024 -1.51.67 +1.52.03
Connecting to chat server...
Lost connection to chat server. Reconnecting in {connect_timeout} seconds...
Failed to load script from server. Parts of the site might not function properly.
Check your connection and try refreshing the page. If this persists, file a support ticket
Failed to load page from server.
Check your connection and try again.